Haasteet ja mahdollisuudet koronaviruksen aiheuttaman poikkeusajan kuntoutuskäytänteissä

Meaningful Kuntoutus kutsui sosiaalisenmedian kautta eri kuntoutusalan toimijoita Zoom-kahveille keskustelemaan vapaamuotoisesti kuntoutuksesta tänä poikkeusaikana. Kohtaamispaikkana oli etäpalvelu ZOOM, joka on varmasti monella kuntoutusalan toimijalle tullut tutuksi viime aikoina.  

Usean eri toimialan toiminta muuttui valtakunnallisen poikkeustilanteen seurauksena nopeasti etäyhteyksillä toteutettavaksi. Myös kuntoutuksessa, jota toteutetaan paljon asiakkaiden arkiympäristöissä, muuttui nopealla aikataululla lähes täysin erilaisin etäyhteyksin toteutettavaksi kuntoutukseksi. Tämä haastoi kuntoutuksen toimijoita monella eri tapaa. Alun haasteeksi koettiin sopivan, ja tarkoituksenmukaisen sovelluksen valinta. Vaihtoehtoja oli paljon, mutta Zoom-kahvien etäsovelluskeskustelussa keskiöön nousi eri sovelluksiin liittyvät tietoturvallisuusasiat. Tietoturvallisuusasioihin oli suosituksia, muttei millekään varmuutta tuntunut löytyvän ja oma asiantuntemus tietoturvallisuusasioista koettiin puutteelliseksi ja niinpä alan eri asiantuntijoiden apua haettiin. 

Eri sovelluksien toimivuudet ja käyttömahdollisuudet askarruttivat. Yhtä ainoaa, täysin kattavaa sovellusta kuntoutuksen toteuttamiseen etänä ei tuntunut olevan. Hyvä etäyhteyssovellus kuntoutuksessa vaatii monia eri ominaisuuksia, kuten opetuskameran, näytön ja hiiren jakamisen mahdollisuuden sekä toiminnan, joka mahdollistaa muistiinpanojen kirjoittamisen ja jakamisen ruudulla. Hyvänä lisänä koettiin myös, että mikäli etäyhteys sovellukseen saataisiin liitettyä erilaisia kuntoutuksen sovelluksia, joita olisi helppo käyttää. Zoom-kahvien keskustelussa moni koki etäkuntoutukseen sopivan sovelluksen kehittämisen tarkoituksenmukaiseksi. Kahveille osallistuvat asiantuntijat osasivat kuitenkin kertoa, ettei se käytännössä ole ihan yksinkertaista, vaan siinä on monia eri vaikuttavia tekijöitä. Kehittämistyö vaatii monialaista osaamista ja yhteistyötä. Yhteistyö tekniikan ammattilaisten kanssa olisi tärkeää, jotta he tietäisivät mitä ominaisuuksia tarvittaisiin ja me kuntoutuksen alan asiantuntijat voisimme kuulla mahdollisuuksista mitä kaikkea se voi meille tarjota. Kustannuksetkin tulisi jonkun tahon maksaa. 

Kuntoutujanäkökulmaa pidettiin tärkeänä. Koettiin, että kuntoutuksen toteutuminen ja kuntoutujan osallisuus kuntoutukseen poikkeusaikana on myös kuntoutujan oikeus. Kuntoutujien ja heidän läheisten osallisuus on mahdollistunut myös etäyhteyksin. Etäkuntoutuksen hyödyntämistä erinäisissä matalan kynnyksen palveluissa pohdittiin myös oleelliseksi vaihtoehdoksi tavoittaa ja osallistaa kuntoutujia eri tavoin. Haasteita on tuonut tarkoituksenmukaisten laitteiden hankkiminen kuntoutujille.  Riittävän hyvät ja toimivat välineet mahdollistavat etäkuntoutuksen. Ajoittaisia ohjauksellisia haasteita on kohdattu myös etenkin silloin, kun etäyhteyden päässä on ollut useampi henkilö. sekä osin haasteet ohjata lapsen kanssa vierellä toimivaa aikuista. Verkostoyhteistyö on toiminut niin ikään hyvin ja etäyhteydellä toimivat asiantuntija ja verkostopalaverit on koettu toimiviksi.   

Etäkuntoutusta pidettiin kuntoutujan kohdalla hyvänä ja kokeiltavana kuntoutuksenmuotona. Yksimielisyyttä löytyi myös sille, että kuntoutuksen ammattilaisen tulee tehdä arviota siitä, onko se kuntoutujalle tarkoituksenmukainen toteutustapa. Tavoitteellisuus ja niiden mukautuminen etäkuntoutuksena toteuttamiseen nähtiin myös tärkeäksi arvioinnin kohteeksi.  

Poikkeusajan kuntoutuksen vaikuttavuudesta ei ole vielä tehty tutkimusta, mutta voidaan ehkä olettaa, että siitä tehdään ajan kuluessa eri tutkimuksia. Etäkuntoutusta ja sen vaikuttavuutta ennen poikkeusaikaa sinänsä on tutkittu eri hankkeissa paljon ja sen käyttöä mm. Kelan kuntoutuspalveluissa on lisätty. Etäkuntoutus ja siihen liittyvä teknologia tulee olemaan tulevaisuutta.  

Yhteenvetona Zoom-kahveilla todettiin, että poikkeusaika on kuitenkin mahdollistanut meille oppimiskokemuksia ja tulevaisuudessa mukaan otettavaksi nähtiin etäkuntoutuksen laajat mahdollisuudet. Kokemuksen myötä myös tulevaisuudessa etäkuntoutuksen käyttöönotto matalammalla kynnyksellä on mahdollista. Kuntoutuksessa nähtiin, että toimivin toteutusmuoto olisi “hybridimuoto”, jossa etä- ja läsnäkuntoutus toteutuisivat sujuvasti kuntoutujan ja hänen tilanteensa sekä tarpeen mukaan. Etäkuntoutukseen liittyen on tehty paljon tutkimustyötä ja teknologian kehittyessä myös sen tuomat mahdollisuudet kehittyvät. Poikkeustilanne on nostanut esiin myös etäkuntoutuksen mahdollisuuksien koulutustarpeen. 

Mitä ajatuksia tämä poikkeusaika on herättänyt? Kommentoi vapaasti😊 

Haluamme kiittää kaikkia ZOOM-kahveille osallistujia aktiivisuudesta ja yhteistyöstä. Tulemme järjestämään lisää samankaltaisia tilaisuuksia eri teemoilla. Elokuulle 2020 on suunnitteella seuraava, jonka aihe tarkentuu myöhemmin. Seuraa sosiaalisenmedian kanaviamme instagramissa sekä facebookissa ja ilmoittaudu mukaan!  

Jätä kommentti