Tavoitteellisuudella kuntoutukseen vaikuttavuutta

Kirjoitimme edellisessä blogitekstissämme osallisuudesta, joka linkittyi oleellisesti kuntoutusprosessissa myös tavoitteen asettamisen vaiheeseen. Tavoitteellisuus on osallisuuden ja vaikuttavuuden lisäksi Meaningful Kuntoutuksen yksi keskeinen, merkittävä, laatua määrittävä tekijä. Emme voi puhua kuntoutuksesta, jos sille ei ole määritelty hyviä tavoitteita. Tässä kohtaa haluamme tuoda esiin ymmärrystämme kuntoutuksen tavoitteellisuuden merkityksestä ja avata sen monivaiheista prosessia.

“Tavoitteen asettaminen mahdollistaa kuntoutujalle tavoitteiden saavuttamisen ja kuntoutuksen vaikuttavuuden arvioinnin. Yksilölliset ja merkitykselliset tavoitteet parantavat kuntoutujan tietoisuutta omasta toimintakyvystään suhteessa asetettuihin tavoitteisiin.”

(Kelan Loppuraportti: Kuntoutujan osallistaminen tavoitteenasettamisprosessiin ja tavoitteiden saavuttamisen arviointiin. 2017.)

Tavoitteellisuutta voidaan tarkastella kuntoutusprosessissa tiiviinä, jatkuvasti mukana kulkevana, kuntoutujan ja kuntoutustyöntekijän yhteisenä tehtävänä. Tavoitteellisuus kuntoutuksessa pitää sisällään useita vaiheita.  Kuntoutusprosessin alkuvaiheessa niistä keskustellaan, jonka jälkeen tavoitteet asetetaan ja tehdään suunnitelmaa niiden mukaiselle etenemiselle sekä loppuvaiheessa tehdään tavoitteiden toteutumiseen liittyvää arviointia. Kuntoutustyöntekijä auttaa ja tukee ammattitaidollaan kuntoutujaa tavoitteiden asettamisessa ja niiden saavuttamisessa.

Merkityksellisen ja arkilähtöisen tavoitteen asettamiseen on tarkoituksenmukaista pysähtyä, jotta kuntoutujan toivottavaa tilannetta voidaan mahdollisimman realistisesti tarkastella. Tavoitteen asettamisen vaiheessa on oleellista määrittää se, minkä asioiden kuntoutuja haluaa muuttuvan ja millaisiksi. Hyvän tavoitteen asettamisessa SMART- periaatteen hyödyntäminen on tarkoituksenmukainen ja hyvä työväline. SMART -tavoite on selkeästi määritelty, mitattavissa ja saavutettavissa oleva, merkityksellinen ja aikaan sidottu. Tämän periaatteen hyödyntäminen käytännön työssä on tukenut myös GAS-menetelmän mukaan tavoitteiden määrittämistä. Jokainen kuitenkin varmasti tunnistaa myös sen, ettei tavoitteiden asettaminen ole aina ihan helpointa, johon myös nämä erilaiset menetelmät ovat tuoneet apua. Tavoitteiden asettamiselle on annettava aikaa, koska ne muodostavat perustan kuntoutukselle ja määrittävät kuntoutuksen suunnan, sillä edelleen -ilman tavoitteita ei ole kuntoutusta. Ilman tavoitteita emme tiedä mitä kuntoutetaan miksi ja miten. Tavoitteiden pohjalta suunnittelemme kuntoutusta ja siihen liittyviä toimenpiteitä ja toimintoja. Tavoitteet ohjaavat meidän työskentelyämme ja määrittävät meidän ammatillisten viitekehyksien käyttöä.

Tavoitteiden tulee olla kuntoutujalle motivoivia ja niihin tulee sitoutua!

Ilman kuntoutujan tai kuntoutustyöntekijän sitoutumista tavoitteisiin, toivottuun lopputulokseen on haastava päästä. Sitoutuminen tavoitteisiin vaatii usein myös kuntoutujan ympäristön mukana oloa ja sitoutumista. Kuntoutuksella haetaan muutosta arkeen ja elämään, joten sitoutuminen, motivaatio ja halu muutokseen on oltava. Tässä prosessissa kuntoutustyöntekijä toimii tiiviisti tukena.

Tavoitteen määrittämisen jälkeen tehdään suunnitelmaa sille, miten toimitaan niiden saavuttamiseksi. Tavoitteellinen toiminta tulee kohdentua kuntoutujan arkeen. On huomioitava myös, että kuntoutujan itsenäinen toiminta omassa elinympäristössään ja arjessa tukee tavoitteissa edistymistä kuntoutustyöntekijän tapaamisten väliaikoina. Kuntoutusprosessin aikana edistymistä arvioidaan jatkuvasti. Tavoitteellisuus kuntoutuksessa edellyttää siis myös suunnitelman tekoa edistymisen arvioinnille. Arviointi kertoo sen, miten tavoitteissa on edistytty ja millaiseksi jatkosuunnitelma muotoutuu. Arviointi on sujuvaa ja selkeää, kun tavoitteen asettamisprosessi on tehty hyvin ja kuntoutukselle on määritetty hyvät tavoitteet.

Tavoitteet luovat myös perustan vaikuttavuuden tarkastelulle. Vaikuttavuudella tarkoitetaan muutosta ja sitä voidaan tarkastella arvioimalla asetettuja tavoitteita ja niiden toteutumista. Näin ollen kuntoutuksen tulee olla vaikuttavaa, jota tulemme varmasti seuraavassa blogikirjoituksessa tarkastelemaan.

Mutta mitä ajatuksia sinulla on kuntoutuksen tavoitteellisuudesta?

Jätä kommentti